I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro dodávku a montáž klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel vzduch/vzduch společností Klimahome s.r.o. v rámci značky KLIMAHOME a upřesňují práva a povinnosti objednatele a zhotovitele.

Klimahome s.r.o.

Plátce DPH

IČ: 02669790
DIČ: CZ02669790

se sídlem: Pod Radyní č.ev.1772, 326 00 Plzeň

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32940

Datum zápisu: 18. února 2014

Korespondenční adresa: Klimahome s.r.o., Pod Radyní č.ev. 1772, 326 00 Plzeň

Tel: 606872526

Kontaktní e-mail: info@klimahome.cz

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

Veškeré objednávky, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Údaje uvedené objednatelem musí být pravdivé a přesné.

Objednávka provedená elektronicky prostřednictvím e-mailové komunikace, písemně a telefonicky je návrhem smlouvy o dílo.

Místem dodání a montáže zboží (díla) je adresa uvedená objednatelem.

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele po zaplacení celé ceny díla.

Objednatel se zavazuje odebrat objednané dílo a zaplatit celkovou cenu díla uvedenou v potvrzené cenové nabídce.

Zhotovitel vydává k dodávce daňový doklad. Pokud objednatel nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží (dílo), má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto objednatele a dále má také právo na uhrazení všech případně vzniklých nákladů.

Objednáním zboží a služeb (díla) dává objednatel zhotoviteli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o objednateli a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít zhotovitel pouze v rámci platných právních předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy a nebudou poskytovány třetím stranám – s výjimkou státních orgánů a tam kde to prodávajícímu platné právní předpisy přikazují.

III. EXPEDIČNÍ LHŮTY A DODACÍ PODMÍNKY

Objednané dílo bude provedeno v dohodnutém termínu.

IV. REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými právními předpisy právního řádu České republiky.

V. MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ NA MÍSTĚ U ZÁKAZNÍKA

Zařízení objednané s montáží je vždy montováno co nejjednodušším způsobem dle cenové nabídky. Konkrétní způsob umístění jednotek a jednotlivých prvků určuje v rámci cenové nabídky objednatel při zaměření na místě se zástupcem zhotovitele, pokud je to technicky možné. O konečném provedení z technického hlediska rozhoduje vždy po předchozí dohodě s objednatelem technik zhotovitele. Záruka se vztahuje na funkčnost zařízení. Reklamace designu a způsobu provedení není reklamací neboť objednatel má možnost toto ovlivnit při samotné montáži. Revize elektroinstalace a zednické začištění po montáži není součástí dodávky.

VI. GARANČNÍ SERVIS

Objednatel je povinen na své náklady si nechat provádět na dodaném finálním výrobku pravidelný garanční servis dodavatelem autorizovaným technikem. V opačném případě záruka zaniká dnem, kdy měl být servis proveden. Interval garančního servisu je stanoven na 12 měsíců v ceně 2000kč bez dph..

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Odstoupení od smlouvy o dílo je možné podat nejpozději den před započetím montážních prací .

Nelze vracet zboží které bylo dodáno a namontováno v objektu objednatele.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO ZE STRANY ZHOTOVITELE, PRÁVO NA ZMĚNU CENY

Zhotovitel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží nutné k realizaci díla se již nevyrábí nebo nedodává;

výrazným způsobem se změnila cena zboží nutného k realizaci díla.

V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny díla, bude mu na základě podepsaného dobropisu vrácena zpět.

Zhotovitel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny objednateli v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží (dílo) je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informuje objednatele. Cena uvedená v cenové nabídce je považována za cenu konečnou a je platná po dobu platnosti nabídky.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Předáním objednávky zhotoviteli objednatel bez výhrad akceptuje cenu zboží (díla), podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den provedení montáže.

Veškerá práva a povinnosti z těchto obchodních podmínek související se řídí českým právním řádem. Veškeré spory, které z těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi vzniknou, budou řešeny u věcně a místně příslušných soudů České republiky..

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost počínající dnem splnění smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklou kvalitu a funkčnost zboží v délce 24 měsíců pro spotřebitele. U zařízení výrobce ACOND a.s. je spotřebiteli automaticky prodloužena záruka na 60 měsíců. Podmínkou pro záruku je dodržování záručních podmínek objednatelem na údržbu zařízení a provádění garančních servisů. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání objednateli nebo jím pověřené osobě k převzetí díla.

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, který dodal objednatel, chybnou objednávkou, nebo nesprávnou obsluhou, nevhodným elektrickým jištěním, napětím a elektroinstalací, nedodržením předepsaného elektrického napětí, neodborným nebo nepřiměřeným zásahem a manipulací, úpravou nebo demontáží, nevhodným a jiným použitím či extrémními provozními a klimatickými podmínkami, živelnou katastrofou, zásahem vyšší moci, násilným poškozením, zanedbáním údržby a servisu. Záruka se dále nevztahuje na jev tzv. přetápění, kdy tyto zařízení jsou primárně konstruovány pro chlazení a režim topení je doplňkovou funkcí. Záruka zaniká i v případě zásahu do výrobku neoprávněnou osobou. Zhotovitel nepřijímá žádné další závazky ani jakékoliv další požadavky na náhradu škody vzniklou v souvislosti se závadou a provozem zařízení. Provozní náplně nejsou předmětem záruky. Předmětem záruky je pouze uhrazené a jím dodané zařízení a dílo. Odpovědnost za výběr a věcnou správnost objednávky a použití zařízení nese v plné míře objednatel. Výrobek musí být používán způsobem a k účelu, ke kterému je určen. Montážní organizace poskytuje záruku na pracovní výkon při instalaci odpovídající podmínkám záruky poskytnuté na dodávku zařízení. Záruční lhůta činí pro objednatele spotřebitele 24 měsíců. U zařízení výrobce ACOND a.s. je spotřebiteli automaticky prodloužena záruka na 60 měsíců. Z 60ti měsíční záruky je vyjmuto čerpadlo kondenzátu, pokud bylo při instalaci použito. Na čerpadlo kondenzátu je záruka 24 měsíců. Záruka začíná dnem předání díla objednateli nebo první pověřené osobě objednatele nebo dnem uvedení do provozu. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou objednatel nemůže užívat zboží pro jeho záruční vadu. Rozhodný pro uznání záruky je zhotovitel, který nese přímé materiálové náklady a náhradní díly na odstranění vady.

XII. REKLAMACE ZBOŽÍ

Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady, množství, správnost a úplnost díla ihned při převzetí díla. Reklamaci zboží v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně vyplněním servisního formuláře zhotovitele s popisem závady, uvedením typu a modelu zařízení a místa instalace. Servisní formulář je umístěn na internetových stránkách (https://www.klimahome.cz/servis). Na základě takovéto reklamace provede zhotovitel konzultaci s objednatelem, případně technickou prohlídku zařízení na místě a rozhodne o způsobu řešení nebo zahájení reklamačního řízení.

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro výše uvedené účely evidujeme tyto Vaše osobní údaje: E-mail, Jméno, Příjmení, název společnosti, kontaktní e-mailovou adresu, popř. tel. číslo. Tyto osobní údaje budeme evidovat po dobu možné obchodní spolupráce a budou zpracovávány v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

UPOZORNĚNÍ:

Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

Máte dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  POPTEJTE U NÁS

   * Toto pole je povinné
   Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
   Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky
   Získat nabídku Získat nabídku