Zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností Klimahome s.r.o. Klimahome s.r.o. zpracovává osobní údaje obchodních partnerů pouze za účelem vyvíjení obchodní činnosti a plnění s ní spojených zákonných a smluvních požadavků, resp. v oprávněném zájmu.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů obchodních partnerů, je:

Klimahome s.r.o. se sídlem: Pod Radyní 1772, 326 00 Plzeň zastoupená Jakubem Hostovským, jednatelem společnosti IČO: 02669790, DIČ: CZ02669790 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32940

Klimahome s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

3. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze pro potřeby uzavření a plnění smluvních vztahů a dále pro potřeby vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví. Právním základem zpracování je splnění závazku ze smluv (smlouva nemusí být uzavřena písemně).

4. Doba zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy.

5. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění práv a závazků ze smlouvy – titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jinou kontaktní adresa, e-mailovou adresu a telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Osobní údaje Klimahome s.r.o. zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz. bod 7 níže). Ochrana osobních údajů je ze Klimahome s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

Údaje jsou zjišťovány a zpracovávány ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům. Zpracování údajů neprobíhá způsobem, který by nebyl slučitelný s těmito účely.

Jsou zjišťovány a zpracovávány pouze takové údaje, které jsou pro uvedený účel nezbytně nutné.

6. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Klimahome s.r.o., jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

7. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Klimahome s.r.o. s výjimkou případů, kdy:

• máme Váš souhlas;

• ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení);

• pro nás třetí osoby v souladu s našimi pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) zajišťují technické a organizační služby, včetně provozu software a ukládání dat, osoby zajišťující účetní a daňové služby atp.;

• k některým Vašim osobním údajům mohou mít rovněž výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci popř. jiné osoby, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

8. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

• právo získat potvrzení o (ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;

• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na adresu sídla Klimahome s.r.o. nebo na E-mailovou adresu info@klimahome.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se Vám v co nejkratším možném termínu.    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Získat nabídku Získat nabídku